Förvaltning för framtiden

Lugnet har sedan långt tillbaka varit en attraktiv arena för sport och evenemang. Förvaltningen av anläggningens fastigheter var under många år en utmaning för Falu kommun. Mot bakgrund av detta bildades det kommunägda fastighetsbolaget Lugnet i Falun AB (Lufab).

Lufab, med sin kompetens inom drift och förvaltning, verkar för en långsiktig fastighetsförvaltning. Detta arbete med stort fokus på långsiktiga underhållsplaner, effektiviserings- och besparingsarbete, driftoptimering och säkerhet.

Arbetet med energibesparingsåtgärder är en viktig del i detta. Daglig driftoptimering i förvaltningsarbetet och enskilda besparingsinvesteringar ger minskade driftkostnader (el, värme mm) som effekt. Något som i sin tur innebär ekonomiska besparingar för Falu Kommun som hyresgäst.

Lufab arbetar för en långsiktigt hållbar och miljöeffektiv förvaltning. Vår ambition är att inom detta område ligga i framkant, när det handlar om att förvalta en stor och komplex anläggning som Lugnet.


Definitioner av fastighetsförvaltning och drift
Fastighetsförvaltning
Förvaltning och underhåll av en fastighet och dess byggnader.

Drift- åtgärder
Förväntat intervall minst en gång per år, vilka syftar till att upprätthålla funktionen hos ett förvaltningsobjekt. Drift innefattar mediaförsörjning, tillsyn och skötsel av en fastighet. Den funktion som skall upprätthållas är den för tillfället möjliga nivå med hänsyn till slitage och förvaltningsobjektets, ( i vissa fall även inredningens och utrustningens) ålder och prestationsförmåga.